W siedzibie Federaci Islandzkich Związków Zawodowych (ASÍ) można nabyć broszurki z informacjami o prawach i obowiązkach na rynku pracy.

Umowa o pracę

Obywatele państw EOG, którzy pracują dwa miesiące lub więcej u tego samego pracodawcy, mają prawo do pisemnej umowy o pracę. W umowie o pracę należy podać nazwisko, informacje o pracodawcy, informacje o tym, gdzie praca jest wykonywana, płace, warunki zatrudnienia, warunki rozwiązania umowy i składki opłacane na funduszach emerytalnych i związki zawodowe.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Federacji Islandzki Związków Zawodowych (ASÍ), Urzędu pracy oraz na stronach internetowych poszczególnych związków zawodowych.

Pamiętaj

  • aby płace były zgodne z umową zbiorową
  • aby godziny pracy nie były dłuższe, niż pozwala na to prawo i umowa zbiorowa.
  • aby wakacje były zgodne z prawem i umową zbiorową.
  • aby wynagrodzenie było wypłacane za choroby lub wypadki.
  • aby odcinek od wypłaty jest uwzględniany przy płacach.
  • aby pracodawca płacił podatek od wynagrodzeń.
  • aby pracodawca opłacał składki na fundusz emerytalny i związki zawodowe.

Odcinki od wypłat

Odcinek od wypłaty jest pisemnym potwierdzeniem wysokości wynagrodzeń i odtrąceń, które pracodawca odprowadza od wynagrodzenia, takich jak płatności z tytułu podatków i funduszy emerytalnych.

Konto bankowe

Większość pracodawców wpłaca pobory bezpośrednio na konto bankowe. Banki nakładają różne żądania na osoby ubiegające się o otwarcie rachunku bankowego. Wszystkie banki wymagają jednak, aby wnioskodawca posiadał numer identyfikacyjny i dowód tożsamości ze zdjęciem.

Święta państwowe

Zgodnie z większością umów zbiorowych, osobom z stałym zatrudnieniem należy wypłacać wynagrodzenie za święta ustawowe, które przypadają w dniu roboczym, tak jakby pracownik wykonywał swoją pracę, nawet jeśli nie pracował on tego dnia. W tych dniach nie wypłacane są godziny nadliczbowe (nadgodziny). Jeśli pracujesz w święta, płaca jest adekwatna do stawki świątecznej.

Fundusz emerytalny

Wszyscy pracownicy powinni odprowadzać składki na fundusz emerytalny. Wypłaty funduszu emerytalnego są uiszczane, gdy kończymy pracę zawodową z powodu wieku lub niepełnosprawności. Pracodawca musi przestrzegać odprowadzania opłat określonej części wynagrodzenia pracownika, która to jest wypłacana na fundusz emerytalny, wraz z wkładem pracodawcy.

Problemy w miejscu pracy

Jeśli w miejscu pracy pojawiają się problemy z komunikacją, możesz szukać pomocy i informacji u męża zaufania, który jest pośrednikiem między związkami zawodowymi a miejscem pracy lub Wielokulturowym Centrum Informacyjnym.

Największe związki zawodowe to Związek Zawodowy Efling, VR i ogół związków zawodowych, takich jak Islandzka Konfederacja absolwentów uniwersytetów (BHM) oraz Federacja Państwowych i Miejskich Związków Pracowników (BSRB).

Bezpieczeństwo i higiena Pracy BHP

Państwowa Administracja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest centrum pracy BHP w kraju. Rolą Administracji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest monitorowanie, bezpieczeństwa pracy pracowników, ich zakłady pracy są monitorowane, a także stosowanie środków zapobiegającym wypadkom przy pracy. Informacje oraz materiały na temat administracji bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy są dostępne na stronie internetowej Urzędu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Ocena naukowa

Ocena wykształcenia może poprawić pozycję osób fizycznych na rynku pracy, zwiększyć możliwości pracy i podnieść płace.

Różne ministerstwa nadzorują ocenę i uznawanie kwalifikacji nabytych poza granicami Islandii. Więcej informacji i formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej Działu zasobów ludzkich.

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody