Pozwolenie na pobyt ze względu na specjalne więzi z Islandią

Wszyscy, którzy mają obywatelstwo w krajach spoza EOG i EFTA i zamierzają pozostać na Islandii dłużej niż trzy miesiące, muszą posiadać pozwolenie na pobyt w Islandii.

Pozwolenie na pobyt można przyznać, jeżeli wnioskodawca ma szczególne związki z Islandią. Pozwolenie na pobyt na tej podstawie jest przyznawane wyłącznie w wyjątkowych przypadkach i musi być oceniane indywidualnie w każdym przypadku, aby wnioskodawca mógł uzyskać pozwolenie na pobyt. Podczas oceny brane są po uwagę powiązania rodzinne i długość pobyty na Islandii, w wyjątkowych przypadkach może zostać wydane zezwolenie na pobyt, chociaż wnioskodawca nigdy nie mieszkał w Islandii.

Zezwolenia na pobyt w oparciu o specjalne powiązania przyznawane są na podstawie art. 78. Ustawa o cudzoziemcach nr. 80/2016.

Możesz być uprawniony do zezwolenia na pobyt ze względu na specjalne więzi z krajem, jeśli spełnione są wszystkie następujące warunki, w tym:

 • masz ukończone 18 lat,
 • nie spełniasz wymogów innych pozwoleń na pobyt lub nie spełnia ich warunków,
 • ma szczególne związki z Islandią zgodnie z prawem i przepisami dotyczącymi cudzoziemców,
 • -może wykazać, że jesteś w stanie się utrzymać na czas pozwolenia na pobyt,
 • posiadasz ubezpieczenie zdrowotne zapewniane przez islandzki zakład ubezpieczeń (na zasadach zakładów ubezpieczeń) lub zagranicznym zakładem ubezpieczeń, który posiada licencję na prowadzenie działalności w Islandii (patrz pod pozycją zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych),
 • nie odbyłeś kary za granicą w ciągu ostatnich 5 lat lub zostałeś skazany na karę wyższą niż 3-miesięczny wyrok pozbawienia wolności, zgodnie z prawem islandzkim,
 • posiadasz paszport z okresem ważności przekraczającym przewidywany okres ważności pozwolenia na pobyt o co najmniej 90 dni

Nie możesz:

 • przybyć do kraju przed udzieleniem zezwolenia na pobyt, chyba że nie potrzebujesz wizy, aby pozostać w kraju (przebywasz tylko 90 dni w 180-dniowym okresie w strefie Schengen),
 • spełniać warunki innych pozwoleń na pobyt,
 • jedynie powiązań w tym kraju na podstawie pozwolenia na pobyt dla studenta, umów z innymi państwami, wolontariatu i misji, au-pair, ofiar handlu ludźmi, zezwolenia na pobyt tymczasowy lub wizy długoterminowej,
 • posiadać uprawnienia do pozwolenia na pobyt opierający się wyłącznie o więzy rodzinne, ponieważ podlegają one przepisom ustawy o łączeniu rodziny,
 • pracować bez pozwolenia na pracę,
 • pracować dla innej placówki niż ta, na którą zostało wydane pozwolenie na pracę
 • przebywać dłużej poza granicami kraju niż 90 dni na każdy 12-miesięcznym okresie obowiązywania pozwolenia, w przeciwnym razie dokument pobytowy może zostać unieważniony lub odwołany.

Wniosek o zezwolenie na pobyt (i zezwolenie na pracę, jeśli dotyczy) i inne dokumenty uzupełniające, składa się w Urzędzie Imigracyjnym lub poza obszarem stołecznym u wojewody okręgowego.

Wnioskodawca, który nie podlega wymaganiom wizowym, może pozostać w kraju, gdy wniosek jest składany i gdy jest on przetwarzany, o ile ciągły pobyt w strefie Schengen nie przekracza 90 dni na okres 180 dni. Wnioskodawca, który podlega obowiązkowi wizowemu, nie może przebywać w kraju w momencie składania wniosku. Taki wniosek zostanie odrzucony.

Jeżeli wnioskodawca nie spełnia tych warunków i warunków omówionych poniżej, dokument pobytowy zostanie odrzucony, a wnioskodawca musi opuścić kraj. Jeżeli wnioskodawca nie opuści kraju, może doprowadzić do wydalenia i nałożenia zakazu wjazdu do kraju. Zakaz wjazdu do kraju obejmuje zakaz powrotu do strefy Schengen na określony okres czasu lub co najmniej 2 lata.

Obowiązkiem wnioskodawcy jest ubieganie się o przedłużenie dokumentu pobytowego przynajmniej 4 tygodnie przed datą wygaśnięcia dokumentu. W takim przypadku wnioskodawca może pozostać na Islandii, podczas gdy wniosek o przedłużenie jest rozpatrywany przez Urząd Imigracyjny. Jeżeli przed upływem okresu ważności nie złożono wniosku o przedłużenie ważności dokumentu pobytowego, wniosek będzie rozpatrywany tak, jakby był składany po raz pierwszy, ale nie był przedłużeniem. Wniosek otrzymany po upływie terminu ważności wcześniejszej licencji zostanie odrzucony, jeżeli wnioskodawca nie posiada prawa do pozostania w kraju w trakcie rozpatrywania wniosku. Zobacz więcej na temat procesu składania wniosków i pozwolenia na pobyt.

Więcej informacji na temat zezwoleń na pobyt ze względu na szczególne stosunki z Islandią można znaleźć na stronie Urzędu Imigracyjnego.

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody