Pozwolenia na pobyt dla współmałżonka, konkubenta

Wszyscy, którzy nie posiadają obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej bądź EFTA, a zamierzają przebywać na Islandii dłużej niż trzy miesiące muszą posiadać pozwolenie na pobyt na Islandii.

Pozwolenie na pobyt jest wręczane osobom prywatnym, które zamierzają przeprowadzić się do kraju, żeby mieszkać z współmałżonkiem konkubentem na Islandii. Obowiązkowe jest, aby współmałżonek, konkubent jest obywatelem Islandii, obywatelem jednego z krajów norweski, obcokrajowiec posiadający stałe pozwolenie na pobyt albo tymczasowe pozwolenie na pobyt bazujące o pracę, która wymaga specjalistycznej wiedzy, jako rodzic, na podstawie ochrony międzynarodowej, z powodów humanitarnych, specjalna powiązanie z krajem bądź studia magisterskie.

 

W przypadku łączenia rodziny obowiązują określone warunki specjalne dla osób fizycznych posiadających pozwolenia na pobyt na podstawie ochrony międzynarodowej, humanitarnej, specjalnego powiązania z krajem albo pozwolenie na pobyt jako rodzic. Osoba, która ubiega się o połączenie rodziny w Islandii w celu uzyskania legalnego pobytu musi tutaj legalnie pracować lub studiować w ciągu ostatnich czterech lat przed złożeniem wniosku (chyba, że jest to szczególny przypadek).

Masz prawo do pozwolenia na pobyt jako współmałżonek lub konkubent, jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki, tj.

masz ukończone 18 lat

– trwasz w związku małżeńskim lub w związku konkubinacie trwającym dłużej niż 1 rok,

– jeżeli współmałżonek lub konkubent mieszkujący w Islandii, który jest obywatelem islandzkim, obywatelem krajów norweskich, lub obcokrajowcem posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub cudzoziemcem mieszkającym tutaj na podstawie zezwolenia na pobyt wymienionego powyżej.

– małżeństwo spełnia warunki rejestracji zgodnie z prawem stałego zamieszkania,

– posiadanie stałego miejsca zamieszkania w tym samym miejscu, co współmałżonek lub konkubent.

– może wykazać, że jesteś w stanie utrzymać się podczas pobytu

– jeżeli posiadasz ubezpieczenie zdrowotne zapewniane przez islandzki zakład ubezpieczeń (w ramach zakładów ubezpieczeń) lub zagraniczne zakład ubezpieczeń, który posiada licencję na prowadzenie działalności w Islandii (patrz po pozycją zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych),

-nie odbyłeś wyroku za granicą w ciągu ostatnich 5 lat lub zostałeś skazany wyrokiem dłuższym, który odpowiada 3-miesięcznemu uwięzieniu na podstawie prawa islandzkiego,

– jeżeli współmałżonek lub konkubent nie został skazany lub nie został poddany środkom bezpieczeństwa w ciągu ostatnich 5 lat (chyba jest to szczególny przypadek),

– musisz posiadać paszport o okresie ważności wynoszącym co najmniej 90 dni, co przekracza przewidywany okres ważności dokumentu pobytowego

– posiadać zatwierdzonego członka rodziny w Islandii, zanim podanie zostanie złożone

Nie możesz:

-zawrzeć związku małżeńskiego lub konkubinatu dla pozoru (tj. do innych celów niż w celu wspólnego zamieszkiwania z małżonkiem, na przykład wyłącznie w celu uzyskania zezwolenia na pobyt na Islandii),

być w zalegalizowanym konkubinacie przez mniej niż 1 rok, jeśli ubiegają się o zezwolenie na pobyt z racji konkubinatu,

podjąć pracę zanim zostanie przyznane pozwolenie na pobyt i pracę, chyba że jesteś współmałżonkiem lub konkubentem obywatela Islandii, w takim przypadku nie musisz ubiegać się o pozwolenie na pracę (zauważ jednak, że konkubent obywatela Islandii nie może rozpocząć pracy, dopóki nie zostanie wydane zezwolenie na pobyt),

-pracować dla innego pracodawcy niż ten, na który przyznano pozwolenie na pracę,

-przebywać poza granicami kraju dłużej niż 90 dni na każde 12-miesięcznym okresie obowiązywania pozwolenia na pobyt, w przeciwnym razie dokument pobytowy może zostać anulowany lub odwołany.

 

Wniosek o zezwolenie na pobyt i zezwolenie na pracę (jeśli dotyczy) oraz inne dokumenty uzupełniające składa się do Urzędu Imigracyjnego, a poza obszarem stołecznym do wojewody okręgowego.

Małżonkowie bądź konkubenci mogą być obecni w kraju w momencie złożenia wniosku, jeżeli opierają swoje prawo na warunkach wymienionych powyżej, chyba że współmałżonek /konkubent jest studentem objętym wymaganiami wizowymi.

Obowiązkiem wnioskodawcy jest ubieganie się o przedłużenie dokumentu pobytowego przynajmniej 4 tygodnie przed datą wygaśnięcia licencji. W takim przypadku wnioskodawca może pozostać na Islandii, podczas gdy wniosek o przedłużenie jest rozpatrywany jest przez Urząd Imigracyjny.

Jeżeli przed upływem okresu ważności nie złożono wniosku o przedłużenie ważności dokumentu pobytowego, wniosek będzie rozpatrywany tak, jakby był pierwszym zezwoleniem, ale nie przedłużeniem. Wniosek otrzymany po upływie terminu ważności wcześniejszej licencji zostanie odrzucony, jeżeli wnioskodawca nie jest upoważniony do pozostania w kraju w trakcie rozpatrywania wniosku. Zobacz więcej na temat procesu składania wniosków i pozwolenia na pozostanie.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Imigracyjnego

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody