Pozwolenia na pobyt dla rodziców w wieku 67 lat i starszych

Pozwolenie na pobyt przyznawane jest na podstawie art. nr. 80/2016.

Pozwolenie na pobyt przyznawane jest osobie w wieku 67 lat lub starszej, jeżeli ma dziecko, które mieszka Islandii, a on sam ma zamiar przenieść się do kraju. Warunkiem jest, że dane dziecko jest obywatelem islandzkim, nordyckim lub obcokrajowcem posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub posiadającym tymczasowe zezwolenie na pobyt na podstawie pracy wymagającej wiedzy specjalistycznej, dla sportowców, na podstawie małżeństwa lub konkubinatu, ochrony międzynarodowej, względów humanitarnych lub szczególnym powiązaniem z krajem.

Masz prawo do otrzymania pozwolenia na pobyt jako rodzic, jeśli spełnione są wszystkie następujące warunki, w tym:

-masz 67 lat lub więcej i masz dziecko dorastające w tym kraju,

-dziecko zamieszkałe na Islandii jest obywatelem islandzkim, nordyckim lub obcokrajowcem posiadającym pozwolenie na pobyt stały lub obcokrajowiec, który tu mieszka na podstawie zezwolenia na pobyt wymienionego powyżej;

-może wykazać, że możesz utrzymać się na czas pobytu

-posiadasz ubezpieczenie zdrowotne zapewniane przez islandzki zakład ubezpieczeń (działające na zasadzie zakładów ubezpieczeń) lub zagranicznym zakładem ubezpieczeń, który posiada licencję na prowadzenie działalności w Islandii (patrz pod pozycją zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych)

-nie odbyłeś kary za granicą w ciągu ostatnich 5 lat lub zostałeś skazany na dłuższe wyroki, które odpowiadają 3-miesięcznemu więzieniu na podstawie prawa islandzkiego,

-członek Twojej rodziny w Islandii nie został skazany lub nie został poddany środkom bezpieczeństwa w ciągu ostatnich 5 lat (chyba, że w wyjątkowych okolicznościach),

-posiadać paszport na okres ważności wynoszący co najmniej 90 dni, a przekraczający przewidywany okres ważności dokumentu pobytowego;

-Zatwierdzenie członka rodziny w Islandii w celu wydania pozwolenia na pobyt zanim wniosek zostanie złożony.

Nie możesz:

-przystąpić do pracy do czasu przyznania pozwolenia na pobyt i pracę,

-pracować dla innego pracodawcy niż ten, na który przyznano pozwolenie na pracę,

-przebywać dłużej poza krajem niż 90 dni na każdy 12-miesięcznym okres ważności pozwolenia, w przeciwnym razie dokument pobytowy może zostać anulowany lub odwołany.

 

Wniosek o pozwolenie na pobyt i zezwolenie na pracę (jeśli dotyczy) oraz inne dokumenty uzupełniające składa się do Urzędu Imigracyjnego albo poza obszarem stołecznym do wojewody okręgowego.

 

Wnioskodawca, który nie podlega obowiązkowi wizowemu, może pozostać w kraju, na czas, gdy wniosek jest składany i kiedy jest przetwarzany, o ile pobyt w strefie Schengen nie przekracza 90 dni na okres 180 dni. Wnioskodawca, który jest zobowiązany wymogami wizowymi, nie może przebywać w kraju w momencie składania wniosku w innym przypadku taki wniosek zostanie odrzucony.

Jeżeli wnioskodawca nie spełnia tych warunków i warunków omówionych poniżej, dokument pobytowy zostanie odrzucony, a wnioskodawca musi opuścić kraj. Jeżeli wnioskodawca nie opuści kraju, może doprowadzić do wydalenia i otrzymania zakazu wjazdu do kraju. Zniesienie zakazu wjazdu obejmuje zakaz powrotu do strefy Schengen na okres czasu lub co najmniej 2 lata.

Obowiązkiem wnioskodawcy jest ubieganie się o przedłużenie dokumentu pobytowego przynajmniej 4 tygodnie przed datą wygaśnięcia licencji. W takim przypadku wnioskodawca może pozostać na Islandii, podczas gdy wniosek o przedłużenie jest rozpatrywany przez Urząd Imigracyjny. Jeżeli przed upływem okresu ważności nie złożono wniosku o przedłużenie ważności pozwolenia na pobyt, wniosek będzie rozpatrywany tak, jakby był pierwszym zezwoleniem, a nie przedłużeniem. Wniosek otrzymany po upływie terminu ważności wcześniejszego pozwolenia zostanie odrzucony, a wnioskodawca nie jest upoważniony do pozostania w kraju w trakcie rozpatrywania wniosku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Urzędu Imigracyjnego

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody