Wszyscy, którzy mają obywatelstwo w krajach spoza EOG i EFTA i zamierzają pozostać na Islandii dłużej niż trzy miesiące, muszą posiadać zezwolenie na pobyt w Islandii.

Członek rodziny w rozumieniu prawa obowiązującego cudzoziemców

Pozwolenia na pobyt w przypadku zjednoczenia rodzinny przyznawane są na podstawie art. 69 – 72. Ustawy o cudzoziemcach nr. 80/2016 i są przyznawane najbliższemu członkowi rodziny zamieszkującemu Islandię i jest uprawniony do zjednoczenia rodziny.

Za członka najbliższej rodziny w rozumieniu ustawy uważa się współmałżonka, konkubenta i dziecko osoby uczęszczającej na studia podyplomowe na poziomie uniwersyteckim lub prowadzącej badania w tym kraju.

W rozumieniu ustawy o cudzoziemcach inni niż ci zdefiniowane jako najbliżsi krewni, nie mogą uzyskać zezwolenia na pobyt na podstawie zjednoczenia rodziny.

Warunkiem udzielenia zezwolenia na pobyt w celu połączenia rodziny jest spełnienie podstawowych wymagań dotyczących zezwolenia na pobyt.

Warunki i prawa dotyczące pozwolenia na pobyt na podstawie łączenia rodziny mogą się różnić w zależności od rodzaju złożonego wniosku na dokument pobytowy.

Pozwolenie na pobyt w celu łączenia rodzin jest dla najbliższych członków rodziny osoby zamieszkałej na Islandii

Obywatel islandzki lub obywatel nordycki.

Obcokrajowiec, który posiada zezwolenie na pobyt jako ekspert, bądź ze względów humanitarnych, jako sportowiec, współmałżonek lub konkubent, czy na podstawie ochrony międzynarodowej, na podstawie specjalnych więzi z krajem lub na podstawie zezwolenia na pobyt stały.

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody