Dokładniejsze informacje odnoście tymczasowego pozwolenia na pracę oraz pozwolenie na pobyt obowiązkowa dokumentacja

Ubiegając się o pozwolenie po raz pierwszy, musi ono zostać zatwierdzone przed przyjazdem cudzoziemca do kraju.

Jeśli cudzoziemiec przebywa w kraju, starając się o pozwolenie na pracę i pobyt po raz pierwszy, musi opuścić kraj na ten czas. 

Pracodawca składa wniosek o zezwolenie na pracę i pobyt oraz numer identyfikacyjny dla cudzoziemca.

 1. Wniosek o zezwolenie na pobyt – wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę, w oryginale.
 2. Wniosek o pozwolenie na pracę – wypełniony i podpisany przez pracodawcę, w oryginale.
 3. Umowa o pracę – między pracodawcą a wnioskodawcą.
 4. Kserokopia z paszportu – Ważność paszportu musi być co najmniej trzy miesiące dłuższa niż okres ważności dokumentu pobytowego.
 5. Zaświadczenie o niekaralności – zaświadczenie z rejestru karnego nie może być starsze niż sześć miesięcy i musi pochodzić z kraju, w którym wnioskodawca mieszkał przez ostatnie pięć lat.
 6. Ubezpieczenie zdrowotne – Ubezpieczenie musi wynosić minimum 2.000.000 koron islandzkich i musi być wystawione przez firmę ubezpieczeniową na Islandii.
 7. Pełnomocnictwo – Wnioskodawca udziela pełnomocnictwa zaufanej osobie zamieszkującą Islandię, aby ta załatwiała sprawy na Islandii.
 8. Certyfikaty, które nie są w języku angielskim, islandzkim lub nordyckim, muszą zostać przetłumaczone, a tłumaczenie musi zostać przełożone przez tłumacza przysięgłego.

a. Szacowany czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o wydanie dokumentu pobytowego przez Urzędu Imigracyjnego wynosi 90 dni po otrzymaniu wszystkich wymaganych danych.

b. Przedłużenie tymczasowego i dokumentu pobytowego i pozwolenia na pracę:

c. Jeżeli wniosek o przedłużenie został złożony we właściwym czasie, wnioskodawca może pozostać na Islandii do czasu podjęcia decyzji o zatwierdzeniu wniosku.

d. Przynajmniej na miesiąc przed upływem licencji należy złożyć wniosek o przedłużenie. W przeciwnym razie wnioskodawca musi opuścić kraj.

e. Wnioskodawca jest odpowiedzialny za złożenie wniosku o przedłużenie dokumentów we właściwym czasie.

 Dokumenty, które muszą zostać przedłożone wraz z wnioskiem o przedłużenie:

 • Wniosek o zezwolenie na pobyt – wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę, w oryginale.
 • Wniosek o pozwolenie na pracę – wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę, w oryginale.
 • Umowa o pracę – między pracodawcą a wnioskodawcą.
 • Kserokopia z paszportu – Ważność paszportu musi wynosić co najmniej trzy miesiące ponad okres ważności dokumentu pobytowego.
 • Świadectwo zamieszkania – wykazujące, że wnioskodawca ma zapewnione zakwaterowanie na czas trwania wniosku.
 • Zaświadczenie od służb socjalnych – Wnioskodawca musi przedłożyć zaświadczenie od odpowiednich służb socjalnych stwierdzające, czy otrzymał wsparcie w Islandii.
 • Wyciąg opłacanych składek podatkowych- zaświadczenie należy przedłożyć od właściwych organów podatkowych, że wnioskodawca zapłacił podatek za ostatnie 12 miesięcy.
Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody