Koronawirus COVID-19 Jeżeli podejrzewasz, że jesteś zainfekowany. (English & Icelandic below)

Jeśli jesteś zainfekowany, zaleca się zadzwonić pod numer 1700 (w przypadku zagranicznych numerów telefonów +354 544-4113), aby uzyskać więcej informacji i dowiedzieć się, jak skontaktować się z personelem medycznym. Osoby zarażone są szczególnie proszone, aby nie przychodziły na pogotowie, przychodnie czy do szpitala, chyba że otrzymają poradę telefoniczną.

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat wybuchu COVID-19, dostępnymi na stronie internetowej WHO oraz za pośrednictwem krajowego i lokalnego urzędu zdrowia publicznego. COVID-19 nadal dotyka głównie ludzi w Chinach, wraz z kilkoma epidemiami w innych krajach. Większość zarażonych ludzi przechodzi łagodnie chorobę i dochodzi do zdrowia, ale dla niektórych może mieć ona poważniejszy przebieg. Zadbaj o swoje zdrowie i chroń innych, wykonując następujące czynności:

Często myj ręce

Regularnie i dokładnie mycie rąk wodą z mydłem lub chusteczką nasączoną alkoholem.

Dlaczego? Mycie rąk mydłem i wodą lub dezynfekcja rąk alkoholem zabija wirusy, które mogą znajdować się na twoich rękach.

Zachowaj dystans społeczny

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od siebie i każdego, kto kaszle lub kicha.

Dlaczego? Kiedy ktoś kaszle lub kicha, rozpyla małe kropelki płynu z nosa lub ust, które mogą zawierać wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko osoby, która kaszle lub kicha, możesz wdychać zainfekowane wirusem COVID-19 kropelki wydzielane przez osobę, która jest zarażona.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni i mogą zbierać wirusy. Zanieczyszczone ręce mogą przenieść wirusa do oczu, nosa lub ust. Stamtąd wirus może dostać się do twojego ciała i spowodować chorobę.

Przestrzegaj higieny dróg oddechowych

Upewnij się, że ty i ludzie wokół ciebie przestrzegają higieny dróg oddechowych. Oznacza to zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu lub kichania. Następnie natychmiastowe usunięcie zużytej chusteczki.

Dlaczego? Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Przestrzegając zasad higieny układu oddechowego, chronisz ludzi wokół siebie przed wirusami, takimi jak przeziębienie, grypa i COVID-19.

Jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności w oddychaniu, wcześnie zasięgnij pomocy medycznej.

Zostań w domu, jeśli źle się poczujesz. Jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności w oddychaniu, zwróć się o pomoc lekarską, ale wcześniej zadzwoń i uprzedź. Postępuj zgodnie ze wskazówkami lokalnego urzędu zdrowia.

Dlaczego? Władze krajowe i lokalne będą miały najbardziej aktualne informacje na temat sytuacji w Twojej okolicy. Zadzwoń z wyprzedzeniem, aby Twój lekarz mógł szybko skierować Cię do właściwej placówki medycznej. To również ochroni cię i pomoże zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusów i innych infekcji.

Bądź na bieżąco i postępuj zgodnie z poradami udzielonymi przez twojego lekarza

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi COVID-19. Postępuj zgodnie z poradami udzielonymi przez twój ośrodek zdrowia, krajowy i lokalny organ zdrowia publicznego lub pracodawcę na temat tego, jak chronić siebie i innych przed COVID-19.

Dlaczego? Władze krajowe i lokalne będą miały najbardziej aktualne informacje o tym, czy COVID-19 rozprzestrzenia się na twoim obszarze. Oni to najlepiej są w stanie doradzić, co ludzie w Twojej okolicy powinni robić, aby się chronić.

Środki ochrony dla osób, które przebywają lub ostatnio odwiedzały (w ciągu ostatnich 14 dni) obszary, na których rozprzestrzenia się COVID-19

• Postępuj zgodnie ze wskazówkami opisanymi powyżej.

• Zostań w domu, jeśli zaczniesz źle się czuć, nawet z łagodnymi objawami, takimi jak ból głowy i lekki katar, aż do powrotu do zdrowia. Dlaczego? Unikanie kontaktu z innymi osobami i wizyt w placówkach medycznych pozwoli tym placówkom działać bardziej efektywnie i pomoże chronić Ciebie i innych przed możliwym COVID-19 i innymi wirusami.

• Jeśli wystąpi gorączka, kaszel i trudności w oddychaniu, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, ponieważ może to być spowodowane infekcją dróg oddechowych lub inną poważną chorobą. Zadzwoń wcześniej i poinformuj swojego lekarza o wszelkich ostatnich podróżach lub kontaktach z podróżnymi. Dlaczego? Zadzwoń z wyprzedzeniem, aby Twój lekarz mógł szybko skierować Cię do właściwej placówki medycznej. Pomoże to również zapobiec możliwemu rozprzestrzenianiu się COVID-19 i innych wirusów.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

_______________________________________________________________

Basic protective measures against the new coronavirus

Ef einstaklingar finna fyrir veikindum er þeim bent á að hringja í síma 1700 (fyrir erlend símanúmar +354 544-4113) varðandi nánari upplýsingar og hvernig þeir eigi að nálgast heilbrigðiskerfið. Þessir einstaklingar eru sérstaklega beðnir um að mæta ekki á bráðamóttöku sjúkrahúsa eða á heilsugæslustöðvar nema að fengnum ráðleggingum í síma.

If you have

Stay aware of the latest information on the COVID-19 outbreak, available on the WHO website and through your national and local public health authority. COVID-19 is still affecting mostly people in China with some outbreaks in other countries. Most people who become infected experience mild illness and recover, but it can be more severe for others. Take care of your health and protect others by doing the following:

Basic protective measures against the new coronavirus

Stay aware of the latest information on the COVID-19 outbreak, available on the WHO website and through your national and local public health authority. COVID-19 is still affecting mostly people in China with some outbreaks in other countries. Most people who become infected experience mild illness and recover, but it can be more severe for others. Take care of your health and protect others by doing the following:

Wash your hands frequently

Regularly and thoroughly clean your hands with an alcohol-based hand rub or wash them with soap and water.

Why? Washing your hands with soap and water or using alcohol-based hand rub kills viruses that may be on your hands.

Maintain social distancing

Maintain at least 1 metre (3 feet) distance between yourself and anyone who is coughing or sneezing.

Why? When someone coughs or sneezes they spray small liquid droplets from their nose or mouth which may contain virus. If you are too close, you can breathe in the droplets, including the COVID-19 virus if the person coughing has the disease.

Avoid touching eyes, nose and mouth

Why? Hands touch many surfaces and can pick up viruses. Once contaminated, hands can transfer the virus to your eyes, nose or mouth. From there, the virus can enter your body and can make you sick.

Practice respiratory hygiene

Make sure you, and the people around you, follow good respiratory hygiene. This means covering your mouth and nose with your bent elbow or tissue when you cough or sneeze. Then dispose of the used tissue immediately.

Why? Droplets spread virus. By following good respiratory hygiene you protect the people around you from viruses such as cold, flu and COVID-19.

If you have fever, cough and difficulty breathing, seek medical care early

Stay home if you feel unwell. If you have a fever, cough and difficulty breathing, seek medical attention and call in advance. Follow the directions of your local health authority.

Why? National and local authorities will have the most up to date information on the situation in your area. Calling in advance will allow your health care provider to quickly direct you to the right health facility. This will also protect you and help prevent spread of viruses and other infections.

Stay informed and follow advice given by your healthcare provider

Stay informed on the latest developments about COVID-19. Follow advice given by your healthcare provider, your national and local public health authority or your employer on how to protect yourself and others from COVID-19.

Why? National and local authorities will have the most up to date information on whether COVID-19 is spreading in your area. They are best placed to advise on what people in your area should be doing to protect themselves.

Protection measures for persons who are in or have recently visited (past 14 days) areas where COVID-19 is spreading

  • Follow the guidance outlined above.
  • Stay at home if you begin to feel unwell, even with mild symptoms such as headache and slight runny nose, until you recover. Why? Avoiding contact with others and visits to medical facilities will allow these facilities to operate more effectively and help protect you and others from possible COVID-19 and other viruses.
  • If you develop fever, cough and difficulty breathing, seek medical advice promptly as this may be due to a respiratory infection or other serious condition. Call in advance and tell your provider of any recent travel or contact with travelers. Why? Calling in advance will allow your health care provider to quickly direct you to the right health facility. This will also help to prevent possible spread of COVID-19 and other viruses.
  • If you feel ill after traveling to an affected area or been in contact with someone who has please call 1700 (+354 544 4113 for foreign numbers) for further information about how to seek medical attention. Please do not come to a primary health care facility, hospital or the ER unless directed to do so.

Protect yourself and others from getting sick

________________________________________________________________

Hvernig ber að verja sig gegn COVID-19 – Grundvallaratriði.

Fylgist með nýjustu upplýsingum um COVID-19 faraldurinn á viðeigandi miðlum, hægt er að nálgast upplýsingar í gegnum heimasíðu WHO, í gegnum fréttamiðla og opinberar heimasíður eins og hjá landlækni. Í augnablikinu herjar COVID-19 veiran aðallega á fólk í Kína þótt sýkingarinnar hafi orðið vart í öðrum löndum. Flestir þeir sem sýkjast verða ekki alvarlega veikir og ná sér, en þó getur fólk orðið alvarlega veikt. Verndaðu heilsu þína og annara með því að fylgja eftirfarandi ráðleggingum:

Þvoðu þér oft um hendurnar

Þvoðu þér vel og vandlega um hendurnar með sápu og vatni eða notaðu handspritt. Gerðu þetta reglulega.

Af hverju? Veiran drepst með þvotti eða með notkun handspritts.

Ekki vera ofan í fólki

Vertu alla vega 1 metra frá fólk sem sýnir einkenni þess að vera veikt (hóstar eða hnerrar).

Hvers vegna? Þegar fólk hnerrar eða hóstar sprautast litlir dropar út í umhverfið. Dropar þessir geta innihaldið smitefni. Ef þú stendur of nærri áttu á hættu að anda að þér dropunum og ef viðkomandi er smitaður af COVID-19 er hætta á smiti.

Forðastu að koma við augu, nef og munn.

Hvers vegna? Við komum við allskonar fleti í okkar daglega lífi. Ef við komum við eitthvað sem er smitmengað er hætta á að smitefni berist inn í líkamann í gegnum augu, nef og munn.

Gættu að hreinlæti

Gættu að því a hver og einn ástundi hreinlæti, haldið fyrir munn og nef þegar hnerrað er eða hóstað. Hnerrið og hóstið annað hvort í olnbogabótina eða þurrku. Losaðu þig við þurrkuna eftir að hún hefur verið notuð.

Hvers vegna? Dropar dreifa veirum. Með því að gæta vel að hreinlæti verndar þú fólkið í kringum þig frá sýkingum eins og kvefi, inflúensu og COVID-19.

Ef þú ert með einkenni eins og hita, hósta eða þér finnst erfitt að anda leitaðu þá læknis án tafar.

Vertu heima ef þú finnur fyrir einkennum. Ef þú ert með hita, hósta eða finnst erfitt að anda leitaðu þér læknisaðstoðar án tafar, en hringdu á undan þér. Fylgist með leiðbeiningum landlæknis og annara yfirvalda.

Hvers vegna? Embætti landlæknis og önnur yfirvöld búa yfir nýjustu og áreiðanlegustu upplýsingum um stöðuna á þínu svæði. Það að hringja á undan sér hjálpar heilbrigðisþjónustunni til að beina þér tafarlaust á réttan stað. Þetta hjálpar einnig til við að koma böndum á veirur og aðrar sýkingar.

Fylgist vel með upplýsingum og ráðgjöf frá heilbrigðisyfirvöldum

Fylgist vel með hvernig COVID-19 faraldurinn þróast. Fylgið ráðlegginum heilbrigðisþjónustunnar varðandi hvernig sé best að vernda bæði sjálfan sig og aðra frá COVID-19.

Hvers vegna? Heilbrigðisyfirvöld á landsvísu og heilbrigðisþjónustan á þínu svæði eru best upplýst um það hvort COVID-19 er að breiðast út á þínu svæði eða ekki. Þau eru því í bestri stöðu til þess að ráðleggja fólki um hvað það þarf að gera til þess að geta verndað sig frá faraldrinum.

Ráðleggingar til fólks sem er statt á svæðum þar sem COVID-19 veiran er til staðar eða hefur heimsótt slíka staði síðustu 14 daga.

  • Fylgið leiðbeinungunum hér að ofan.
  • Finni fólk til einkenna skal fólk halda sig heima við, jafnvel þótt að einkennin séu mild eins og vægur höfuðverkur og nefrennsli. Hvers vegna? Það að forðast samneyti við aðra hjálpar til við að koma böndum á veiruna og léttir til með heilbrigðisþjónustunni. Þannig verndar maður bæði sjálfan sig og aðra fyrir COVID-19.
  • Ef fólk fær hita, hósta eða finnst erfitt að anda skal leita læknis án tafar. Einkenni af þessu tagi gætu bent til öndunarfærasýkingar eða alvarlegra veikinda af öðru tagi. Hringdu á undan þér til viðkomandi heilbrigðisþjónustu og segðu frá ef þú hefur verið að ferðast eða hefur átt samskipti við ferðalanga. Hvers vegna? Það að hringja á undan sér hjálpar heilbrigðisþjónustunni til að beina þér tafarlaust á réttan stað. Þetta hjálpar einnig til við að koma böndum á COVID-19 og aðrar sýkingar.

Meginatriðið er að vernda sjálfan sig og aðra gegn því að sýkjast.